Persoonlijk & professioneel BTW Advies ‌‌ Inloggen klanten

 

Te laat verstrekte informatie, toch buitenlandse btw terug!

Te laat verstrekken van informatie is niet per definitie fataal voor een buitenlandse btw teruggave, maar wees liever op tijd! 

Als een in de EU gevestigde ondernemer in een andere lidstaat btw heeft betaald op kosten of investeringen waarvoor hij recht heeft op aftrek van voorbelasting, dan kan hij die btw bij de betreffende lidstaat terugvragen. Nederlandse ondernemers doen dat elektronisch via een portaal van de Belastingdienst. Die stuurt het verzoek om teruggave dan door aan de betreffende lidstaat. Vervolgens kan die lidstaat het verzoek direct toekennen of afwijzen, maar er kan natuurlijk ook behoefte zijn aan nadere informatie. Bijvoorbeeld om vast te stellen of de kosten inderdaad in het kader van de onderneming zijn gemaakt of om vast te stellen of er soms andere belastbare activiteiten waren waarvoor de ondernemer in die lidstaat btw had moeten voldoen. Soms wordt nadere informatie gevraagd omdat men gewoon de facturen waarvoor de teruggave wordt gevraagd wil controleren.

Net als in de “gewone” Nederlandse praktijk, gelden termijnen voor het aanvragen van btw teruggaven in het buitenland. Zo moet een verzoek zijn ingediend voor 30 september van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarvoor de teruggave wordt gevraagd. Sommige landen (zoals Nederland) gaan met die termijn ruimhartig om en nemen een verzoek ook (ambtshalve) in behandeling als het te laat wordt ingediend (tot op zekere hoogte uiteraard, ook aan een ambtshalve behandelingstermijn komt een einde). Andere lidstaten zijn hierin strenger, en wijzen ieder verzoek dat na de deadline van 30 september binnenkomt per definitie af.

Naast de indieningstermijn, is in Richtlijn 2008/9 die deze teruggaven regelt, ook een termijn gesteld waarbinnen door de ondernemer moet worden gereageerd op een verzoek om inlichtingen van de buitenlandse fiscus. Die termijn is een maand (artikel 20, tweede lid van genoemde Richtlijn 2008/9). Maar wat is het gevolg als je die termijn laat verlopen? In de tekst van de Richtlijn is hierover niets opgenomen. De Franse fiscus was in elk geval van mening dat deze termijn een fatale was, waardoor het niet voldoen aan die termijn betekende dat de ondernemer zijn btw niet terugkreeg. In het arrest Sea Chefs Cruise Services GmbH (2 mei 2019, C-133/18, ECLI:EU:C:2019:354), heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) zich hierover gebogen.

Sea Chefs is een Duitse ondernemer die (in september 2015, dus keurig op tijd) Franse btw over 2014 terugvroeg. Op 14 december 2015 stuurt de Franse fiscus een email met vragen over het teruggaveverzoek aan Sea Chefs, maar die reageert niet binnen de hiervoor genoemde termijn van 1 maand. Daarom wijst de Franse fiscus op 29 januari 2016 het verzoek van Sea Chefs af. Sea Chefs gaat in beroep bij de Franse belastingrechter en overlegt daarbij ook de door de Franse fiscus gevraagde gegevens. De stelling van de Franse fiscus is dat het alsnog overleggen van de gegevens niet betekent dat Sea Chef alsnog de btw terug moet krijgen, want volgens de Franse fiscus is Sea Chefs door het niet tijdig aanleveren van de informatie niet ontvankelijk in haar beroep. De Franse rechter twijfelt echter en legt de vraag voor aan het HvJ.

Het HvJ komt dan via twee wegen tot de beslissing dat de termijn geen fatale is. Op basis van de tekst van Richtlijn 2008/9 concludeert het HvJ dat de termijn alleen bedoeld is om de belastingplichtige aan te sporen snel te reageren en om ervoor te zorgen dat als die belastingplichtige dat niet doet, de fiscus in ieder geval niet voor eventuele vertragingsrente opdraait. De andere weg die het HvJ bewandelt, is de stelling dat bij het terugvragen van buitenlandse btw door EU ingezetenen, dezelfde btw leerstukken van toepassing zijn als bij binnenlandse btw teruggaven. Dus mag het niet zo zijn dat het verstrijken van een termijn als deze (waarbij het verzoek al tijdig is ingediend) kan leiden tot de “straf” van het niet terugkrijgen van de btw. Bovendien kan de fiscus ook informatie bij derden (bijvoorbeeld de fiscus in de lidstaat van de verzoeker) opvragen. Als de fiscus van de lidstaat van de verzoeker niet tijdig zou reageren dan zou een fatale termijn ook in dat geval leiden tot het verlies van de btw teruggave! Dat kan niet volgens het HvJ; daarom is deze termijn dus niet fataal. Dit in tegenstelling tot de indieningstermijn van het formele verzoek tot teruggave, stelt het HvJ expliciet vast. Dus lidstaten die de 30 september datum strikt hanteren, hebben daarvoor het groene licht van het HvJ. 

Deze zaak illustreert maar weer eens dat het heel belangrijk is om deadlines in de gaten te houden in de btw, maar dat niet alle deadlines per definitie leiden tot het verlies van rechten op btw teruggave! Bedenk echter wel, dat bij een afwijzing van een verzoek omdat de termijn van 1 maand voor informatieverstrekking niet is gehaald, een btw teruggave alleen kan worden geëffectueerd door bij de lokale rechter in beroep te gaan. Iets waar u waarschijnlijk niet op zit te wachten. Dus zorg dat u tijdig reageert op verzoeken van de fiscus om informatie! Niet alleen in Nederland, maar zeker ook in het buitenland!

Dit artikel is gepubliceerd in BTWUpdate 2019, nr. 5. Rick Franke maakt sinds de start van dit periodiek (begin 2015) deel uit van de vaste schrijversstaf.

BTW - een ingewikkelde belasting?


Voor veel mensen is de BTW één van de lastigste belastingen.
Franke BTW Specialisten helpt u de BTW problematiek in uw organisatie te begrijpen en in hanteerbare en controleerbare processen onder te brengen. Via advies, onderzoek, training, hulp bij implementatietrajecten en/of andere vormen van ondersteuning helpt Franke BTW Specialisten u uw BTW organisatie te optimaliseren!

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  +31 (0) 2 28 75 39 73
  +31 (0) 6 46 08 18 76
Nijenburg 21, 1613 LB Grootebroek